ࡱ> * !"#$%&'()+,-./Root Entry F@TZ@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 WordDocument3D !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@Oh+'0(H l x bVSHhORgNwbVSW[;uw*O~~HhAdministrator Normal.wptAdministrator2@N<6g@ GZMicrosoft Office Word՜.+,D՜.+,\  (\dlKSOProductBuildVer2052-9.1.0.44296660Table Data P#KSKS3D - d>$w $hbA bVSHhORgNwbVSW[;uw*O~~Hh h~{ HYPERLINK "http://search.sina.com.cn/?c=blog&q=none&by=tag"none HYPERLINK "http://search.sina.com.cn/?c=blog&q=???&by=tag"BgN0Hh` 001997t^5g16e017e,3o]^wmbVSL>NRN"97%fc[wmfN;ubVSO"U\O0wm^5uRlQSvL]0fN;u1r}YfgSRNُ!kU\O,v^-_ 0bVSV 00 0bVS{w 00 0bVSĉR 005g18ebVSOck_>NL,fgz-_r T:NRwm|vHYPERLINK "http://www.findart.com.cn/q/shanshuihua/"q\4l;uNE^0PoߏvISNE^0'4ZvfNlNE^($NN)0)YavNE^0SSvfNlNE^($NN),;`NNl^10725CQ,v^/eNN10%vcOё0 00NT,fg\dk5E^\OT:d_S^03o]^Y THYPERLINK "http://www.findart.com.cn/q/shuhuajia/"fN;u[Y,NN[ُ5E^\OTۏLtO03o]0S蕄vُNHYPERLINK "http://www.findart.com.cn/q/shuhuajia/"fN;u[N􁤋:Nr T:NRwm|0'4Zv\OT|*O\O0dkT,fgY!k~bwmbVSLNm, BlbVSL6eV(T,v^TP_c1Y,bVSL*gNT{ Y0fgBɋ󁙟wm^Nllb0 00(WN[g,fg\yb\OTSNNe6eυ[OSOt[YXTO0 Nwm;ubۏLt[0SNNe6eυ[OSOt[YXTO[vQ-NRwm|0Poߏ0'4Z NNv\OTQwQN]TfN0 Nwm;uboRb)YaHQu[r T:N)Yav\OT*gQwQNUOfNba0 00N0[$R 00wmNllbN1997t^9g23e011g7e,$N!klQ__^[tN,gHh0~Ǐ[t,N[lb:N,JT3o]^wmbVSL>NRbVSOv Te,TfgcON 0bVSVU_ 00 0bVS{w 0T 0bVSĉR 0,fg/f wQNbVSTv Ty0WS0ĉfWMOlf",g:WbVSO\OT~N[[[S"vW[7h,NON:NybbVST/f"~N[[[S"SN N^AmvfN;u\OT,OvQ\OQa`h:y,vQL:Ngb:kȋ; (2)S[[,fg(Wɋgd\5E^\OT&^SNNe6eυ[ OSOt[YXTOۏLt[,Nlenc;(3),gHh^(u 0bVSl 0,{ 61ag,{1>kvĉ[,1u NɋNbbTP#N0 0bVSĉ[ 0-NXf ,gbVSL[\OTU` NNUO#N ݏS 0m9CgvObl 0, NlQs^0 NTt,Q[eHe0EeBldS[$RQ,$RNbVSLP؏'>k9790CQ,TP~Nm_c1Y5428.60CQ,XRTP9790CQ,v^lQ_TvQSIk0 00N[lb~[t:N, NɋNfgN4NbVSU\O,‰ wN gsQbVST,(WbVSO N>NLrz-_5E^W[;u,bVSbN0bVSL(W 0bĉR 0,{3ag-Nĉ[,,gbVSL[\OTU` NNUO#N,zbN^(WbVSMR[2kzbvbVSTv[E`QۏLN0 NɋN,g^(WbVSbNMR[bVSTw*OۏL$Re0fg(WbVSbNT\NhvSNNe6eυ[OSOt[YXTOۏLt[,[dklb NN[0fg N>NfbVSL*g1\vQ]wbVS\OTv@b g`QۏLJTw, Nf NɋNX[(W:kȋL:N0 NɋN Nɋt1u Nbz,Ogq 0bVSl 0,{3ag0,{61ag,{1>k,{2y, 0-NNSNlqQTVlNɋl 0,{153ag,{1>k,{1yKNĉ[\OQ$RQ,sV Nɋ,~cS$R,ɋ9Nl^858CQ1u NɋNfgb0 00 N0ċg 00,gHh]JTNk=0fg:NUOONُ:W[SbT?/f&TP gNZSObSv7h"VSGP;u؏_0RlbvOb"? 00bVS^:WvQsY T?b0WN^:W0g'^:W0hy^:WvQsN7h,/f[UbV^:WSO|@b_v0(WeV[,phy0~%?b0WNTSNbVS;mR/f N'YbDe_,vQ-NNbVS,yr+R/fHYPERLINK "http://www.findart.com.cn"z/gTbVSVbsgؚ,:N/fNy:N3zYv'^Okĉ[vbVSN0YXbN(WbVSMRXf NObVShvvw*ObT(v, NbbUtubO#N01uNeirNHYPERLINK "http://www.findart.com.cn"z/gTvw*OST( NavQNirT7h[fnx[,Vdk,(WbVSNXf[dk NOv`Q N,l_nx[NN*N pN\_ vSR0 Te,1\VEbVSLNv`Oeg w,[-NVvW[;uS17018N~vl;u_N/f NOwv0 00NbTNNLrzpN0(WbVSireTe,NNbVSLKNvpNVSsQ|1\]~bzN0NNvpNVSsQ|S 0bVSl 0vOb0 00vQ!k,fgN>NfbVSL*g1\vQ]wbVST`Q\OQf,NfbVSL*g=\JTwINR0 00bVSsQ|mSbVSLNYXbe0pNSNvsQ|,bVSL^1\vQNvQYXbeY]wvbVS\OTv`QY[0WTlQOۏLJTw01uNYXbeYN"U^T"v0WMO,vQNzpNNl gvcc,N[bVSLYUOfbVS\OTvNR`Q,S gbVSLNYXbN]nZi,NN N_ w0bVSLs;N _vQ]\@b gbVS\OTYXb gsQN[ۏLt[,v^\bVS\OTۏLU\:y0vQ]\vQ@bw gsQbVSirv`QY[TzpNN\ONf0pNSN\N>NfYXbN/fYUOTbVSLJTw gsQbVS\OTv`QSJTwvQ[vzz:NUO0SJT^bb>N NRv~g0 00,gHh-NbVSLQwQv"bVSVU_"-N",g:WbVSO\OT~N[[[S"vh,bVSLnx[fS^03o]^fN;uLuv TAm[>yW[;uۏLt[,ُNN[(W[t-NQwQNُ7hvf,cQ",g:WbVSO\OT~ǏN[[[S"vcknx+TIN^S_/f",g:WbVSO\OT|~ǏN[(Wz/g4ls^v[g,v^qQ T:N gN[vz/g4ls^, gN[vNNLrzN,NN,m9[ Nyr[YpeN/f g:S+Rv0 00Vdk,NSecOvncPgeSbVvW[;ut[b/geg w,vMRN[,gHhNvW[;uvw*O\OQ~[v0CgZvt[~, NfgNel>NfbVSL*g\vQ]wv gsQbVS\OTv`QۏL"JTw",fgv NɋBlN_0R/ec,Nُ:W[S0 00dkHhQ!kcTMOzpN,lbv^ NPNNZSObSv7h"pNGP;u؏_0Rl_vOb",tNHYPERLINK "http://www.findart.com.cn"z/gTbVS^:Wvyrk'`,^'Y g_SNzpN^w$Re0[Nabb! $&,.0ŽmXF1(B*`JphmXCJOJ QJo(5>*hU"B*`JphUUUCJOJ QJo(5h(B*`JphmXCJOJ QJo(5>*hU%B*`JphmXCJOJ QJo(5>*h(UB*`JphmXCJOJ QJo(5>*h%B*`JphmXCJOJ QJo(5>*h(B*`JphmXCJOJ QJo(5>*hUCJOJQJo(B*`JphCJOJ QJo(h'B*`JphUUUCJOJPJQJo(^Jh*B*`JphmXCJOJPJQJo(^J5h * , 0 2 4 8 B D 4 6 įycM41B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtHB*`JphUUUCJOJ QJo(hB*`JphUUUCJOJ QJo(h(B*`JphmXCJOJ QJo(5>*hU%B*`JphmXCJOJ QJo(5>*h(UB*`JphmXCJOJ QJo(5>*h%B*`JphmXCJOJ QJo(5>*h 6 0 2 b d ζq[B*.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1UB*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH  h j p r εnU=$1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1UB*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1UB*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH r  ӽ{eO9#+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH 68DFXZӽ{eL41UB*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH PRXZθnV='+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1UB*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH fhεnU=$1UB*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1UB*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU hnp θnV='+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1UB*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH df,!ӽ{eO9#+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH ,!.!!!""$#&#p#r#ӽ{bJ11UB*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH r#x#z####θ+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH+B*`JphUUUCJOJPJQJo(hnHtH1B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtHU.B*`JphmXCJOJPJQJo(>*hnHtH&.4 6 d,8$7$9D3$$Ifd,8$7$3$K]K$Ifd,8$7$3$K]K$If d,8$7$3$$If d,a$$8$7$3$6 8 D 2 ZN>.dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$ dha$$8$7$3$$$If344440022222222 8Ffo_dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$ .!!"##dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$dhKYDa$$8$7$3$1. A!#"$%S2P18666666666666666666666666666666666666666666666666F@Fcke a$$1$CJPJKHmH sH nHtH$A@$؞k=W[SO@u wcda$$G$@& $dN%dO&dP'dQ 9r CJOJQJ8 @8ua$$G$ 9r CJ6 r h,!r##6 # ! Gz Times New Roman-[SO1 R<*_oŖў5 za ( Tahoma5Symbol3$ z@Arial-ўSO?4 z@Courier New;Wingdings7 Verdana?[ዄƕtT|_oŖў99p)[}_oŖўbVSHhORgNwbVSW[;uw*O~~Hh Administrator Administrator Qh-̦!G!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[)?'*2 DFS s>0( 0 C ?SXZOS48,RV 37 XXXXXXXXXXX@